Trọn bộ video học Linux

Trọn bộ video học Linux, hướng dẫn thực hành trên Fedora Core 2 và tài liệu học CentOS.

Link (đầy đủ): http://www.megaupload.com/?f=VC1F847Q
Mirror: http://www.mediafire.com/?bh7j110rj8dbx

Chi tiết:

megaupload.com/?d=ZC2G9ILF 01-Cai-he-dieu-hanh-Linux.wmv
megaupload.com/?d=84YEJCLJ 02-Tim-hieu-giao-dien-do-hoa.wmv
megaupload.com/?d=AV3RNXOB 03-Text-mode-va-mot-so-lenh-co-ban.wmv
megaupload.com/?d=BMZZ4SKN 04-Cai-dat-Mayin-Modem-Cardmang.wmv
megaupload.com/?d=XD5MQLJH 05-Cai-dat-font.wmv
megaupload.com/?d=DUXHK0TA 06-Cac-thao-tac-tren-filesystem.wmv
megaupload.com/?d=FIBLQHUN 07-Chia-partition-su-dung-cdrom-usb.wmv
megaupload.com/?d=USCKMM3S 08-Quan-ly-phan-mem.wmv
megaupload.com/?d=NQHT59Z1 09-Tien-ich-vi-gom-file-nen-file.wmv
megaupload.com/?d=37LORPG3 10-Tim-hieu-va-su-dung-cac-tien-ich.wmv
megaupload.com/?d=PWAYNJM0 11-Quan-ly-nguoi-dung-tren-giao-dien-text.wmv
megaupload.com/?d=2JUAVSAO 14-Thiet-lap-han-ngach-dia-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=CNFT029D 15-Cau-hinh-mang.wmv
megaupload.com/?d=JM5Z2AZR 16-Cau-hinh-mang-2.wmv
megaupload.com/?d=9LMWKKWJ 17-Cau-hinh-telnet-ssh-vpn-server.wmv
megaupload.com/?d=TVIISO94 18-Cau-hinh-DHCP-server.wmv
megaupload.com/?d=SBA5E6HD 19-Chia-se-tai-nguyen-nguoi-dung-chung-may-in.wmv
megaupload.com/?d=QNTXP990 20-Quan-tri-Samba-GUI.wmv
megaupload.com/?d=XMY8YG13 21-Quan-tri-Samba-SWAT.wmv
megaupload.com/?d=2F3QHBEA 22-Cau-hinh-NFS-tren-textmode.wmv
megaupload.com/?d=OGD18S2M 23-Cau-hinh-NFS-tren-GUI.wmv
megaupload.com/?d=89TR7Z54 24-Mot-so-bai-toan-co-ban-tren-Shell-Scripts.wmv
megaupload.com/?d=SH7P1BUS 25-Chuong-trinh-shell-tao-Ip-Alias.wmv
megaupload.com/?d=DR8SXWUD 26-Chuong-trinh-shell-thong-ke-ket-noi-mang.wmv
megaupload.com/?d=19J6F84R 27-Cac-thao-tac-co-ban-tren-tien-trinh.wmv
megaupload.com/?d=3OIQQ82O 28-Thay-doi-thong-tin-tren-tien-trinh.wmv
megaupload.com/?d=B51HUTI9 29-Lap-lich-bieu.wmv
megaupload.com/?d=OZPQYLBM 30-Cau-hinh-DNS-cho-mang-noi-bo.wmv
megaupload.com/?d=UGXD8M22 31-Thiet-lap-DNS-quan-ly-mien-con.wmv
megaupload.com/?d=QJOOK28E 32-Thiet-lap-DNS-quan-ly-nhieu-mien-con.wmv
megaupload.com/?d=GF34WAWV 33-Thiet-lap-DNS-quan-ly-du-phong.wmv
megaupload.com/?d=CH90XS04 34-Chia-se-tai-nguyen-qua-FTP-server.wmv
megaupload.com/?d=2VX2CYCC 35-Cau-hinh-upload-du-lieu-FTP-server.wmv
megaupload.com/?d=M3HFAH03 36-Tao-nhieu-FTP-site.wmv
megaupload.com/?d=9TH93FOR 37-Gioi-han-truy-xuat-FTP.wmv
megaupload.com/?d=51L2TS4C 38-Cau-hinh-Apache-web-server.wmv
megaupload.com/?d=E5RNENZB 39-Cau-hinh-publish-tai-nguyen-web.wmv
megaupload.com/?d=WAAVCXPH 40-Tao-web-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=HMOZCWPL 41-Cap-quyen-truy-xuat-tai-nguyen-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=LAUSJ5LC 42-Cap-quyen-truy-xuat-tai-nguyen-web-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=3ERY20WH 43-Cau-hinh-hosting-website.wmv
megaupload.com/?d=IQ1JKF37 44-Thiet-lap-he-thong-mail-noi-bo.wmv
megaupload.com/?d=X4WH4EDD 45-Thiet-lap-he-thong-mail-trao-doi-cho-nhieu-mien.wmv
megaupload.com/?d=R7LV6XD9 46-Kiem-soat-email-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=HW1ZLYLP 47-To-chuc-webmail.wmv
megaupload.com/?d=CNC5PP2G 48-Cau-hinh-chia-se-internet-thong-qua-proxy.wmv
megaupload.com/?d=QMHHVNLL 49-Gioi-han-ket-noi-internet.wmv
megaupload.com/?d=VNFPTUQF 50-Quan-ly-cache-va-log.wmv
megaupload.com/?d=2ILJCFQJ 51-Thiet-lap-firewall.wmv
megaupload.com/?d=8ZBYCM0Y 52-Cau-hinh-chia-se-internet-thong-qua-firewall.wmv
megaupload.com/?d=7LML60RY 53-LiNuxLAB.doc
megaupload.com/?d=DVRKUYYX 54-Cau-hinh-publish-server.wmv
megaupload.com/?d=JDO1JUK0 55-Cau-hinh-publish-nhieu-server-thongqua-coche-nat-port-..
megaupload.com/?d=GOS38T3N 56-Thiet-lap-cau-hinh-he-thong-qua-web.wmv
megaupload.com/?d=WDZFQAYN 57-Thiet-lap-moi-truong-weblogin-cho-nguoi-dung.wmv
megaupload.com/?d=RWRLD7FJ 58-Thiet-lap-cau-hinh-mang-qua-web.wmv
megaupload.com/?d=N5VSMNKW 59-Cau-hinh-dich-vu-qua-web.wmv

Sưu tập từ: vn-zoom.com, ubuntu-vn.org