Bash Shell: Chuyển hướng nhập/xuất trong Linux

Bài viết đăng tại Diễn đàn Fotech của thành viên Nguyễn Việt Cường (OSG ColTech).

Hôm nay nhân chuyện có người hỏi về làm thế nào để chạy một lệnh một cách “âm thầm” tức là không in cái gì ra màn hình cả, mình viết một cái tut nhỏ về chuyện này. Ví dụ đưa ra ở đây là lệnh curl, chi tiết về cú pháp lệnh thì sử dụng “man curl” trên Linux hoặc trên Google.

Trước hết, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề rồi sau đó mới giải thích. Để một lệnh chạy trong chế độ “âm thầm” như vậy thì ta thêm đoạn sau vào đuôi lệnh:

    > /dev/null 2>&1

Mà cụ thể nếu ta muốn làm công việc đó với lệnh curl thì như sau:

    $ curl http://osg.vnu.edu.vn/ > /dev/null 2>&1

Vì sao lại làm thế? Dấu “>” có ý nghĩa gì? “/dev/null” là cái gì mà ghê gớm thế? “2>&1” là cái gì mà trông kì lạ thế? Đó cũng là những thắc mắc của mình khi bước vào thế giới Unix/Linux.
Continue reading